2011-01-06 14:53:00

Edu.hr portal

Krajem prošle godine objavljen je novi CARNetov portal, Edu.hr portal, dostupan na adresi http://www.edu.hr. Edu.hr portal je središnje mjesto za pristup CARNetovim uslugama, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autorizacijom na različitim mjestima. Upisom AAI korisničkog računa u formu za prijavu, korisnik ima pristup svim uslugama na portalu mehanizmom SingleSignOn. Jednako, odjavom sa bilo koje usluge korisnik je odjavljen sa svih usluga na koje je prijavljen putem SSO-a (SingleLogout).

Putem Edu.hr portala trenutno su dostupne sljedeće edukativne usluge:

    Portal za učenje na daljinu Nikola Tesla     Korisnička konferencija CUC 2010     Moodle     Portal ucitelji.hr     e-Knjižnica     Burza udžbenika     Forum za škole                 CARNetov web     Portal za škole     Školska učilica     Online enciklopedija     e-Lektire     Adobe Connect Pro     Prometna učilica     Media on Demand     Webmail     Radio on Demand     Raspored sati

Zelenom bojom su na portalu označene usluge koje su dostupne. Dio usluga dostupan je svima bez prijave, a nakon prijave, korisnik može pristupiti svim uslugama koje su mu dostupne ovisno o grupi korisnika kojoj pripada.

Uz naziv svake usluge nalazi se njezin kratak opis, kao i video prezentacija usluge.

Edu.hr portal dostupan je na adresi http://www.edu.hr.


Javni web CARNeta